Sports and Activities
Sports and Activities
Nepal Sports and Activities
Building of Ministry of Youth and Sports


Please check in Nepali Section; Thankyou.

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा सुचिकृत हुनको लागि आवेदन फारम (मिति २०७१ असार १९ गतेको गोरखापत्रमा) माग गरिएकोमा निर्धारित १५ दिनको समय (मिति २०७१ साउन १ गते) सम्ममा सुचिकृत हुनका लागि प्राप्त कुल ७४८ आवेदन (र्फम) हरुमध्ये पूर्वनिर्धारीत सबै प्रकृया पुरागरी सुचिकृत भएका कुल ७४४ र्फमहरु र सबै प्रकृया पुरा गर्न नसकी सुचिकृत हुन नसकेका कुल ४ र्फमहरुको विवरण मन्त्रालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ। - स्टोर शाखा
Site Updated On: Mon, 20 Oct 2014 09:22:28 PM
Purushottam Paudel
Hon'bl Minister
Dipendra Nath Sharma
Secretary