सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धकाे सूचनामा संशाेधन बारे