१. प्रस्ताव आव्हानको सूचना

नेपाल सरकार

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।

युवा सञ्चार टेलिभिजन कार्यक्रम को साप्ताहिक श्रृंखलाको उत्पादन र प्रसारण गर्ने कार्यको प्रस्ताव आह्वानको सूचना

 

सूचना प्रकाशित मिति २०७४/१०/०४

 

यस मन्त्रालयको लागि आ. व. २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम अनुसार युवा सञ्चार टेलिभिजन कार्यक्रम को साप्ताहिक श्रृंखलाको उत्पादन र प्रसारण गर्ने सम्वन्धमा तपसील बमोजिमको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै प्रचलित खरीद ऐन तथा नियमावली अनुसार प्रस्ताव दाखिला गर्न  यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 1. प्रस्तावदाताले पालना गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्रगत प्रस्तावका सर्तहरु प्रस्ताव फाराममा उल्लेख गरिएको छ ।
 2. प्रस्तावसाथ प्रस्ताव दाताले सम्बन्धित कामको इजाजत प्राप्त फर्म वा कम्पनी दर्ता, स्थायी  लेखा नं दर्ता, मु.अ.क. दर्ता अदिका प्रमाण पत्र तथा आ.ब. ०७३/७४ को कर चुक्ता प्रमाण पत्रको नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित प्रतिलिपिहरू र खरिद कारोवारमा भाग लिन अयोग्य नभएको प्रस्तावित खरिद कारवाही आफ्नो स्वार्थ नबाझिने र सम्बन्धित पेशा वा व्यवसाय सम्बन्धी कसुरमा आफुले सजाय नपाएको भनि लिखित रुपमा गरेको स्व:घोषणा पत्र अनिवार्य पेश गर्नु पर्ने छ ।
 3. उत्पादन सम्बन्धको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त गर्न बुँदा नं. २ मा उल्लेखित प्रमाणित कागजात सहित माग भएमा यस मन्त्रालयको भण्डार शाखाबाट मिति २०७४/१०/१८ गते कार्यालय समय भित्रमा प्राप्त गरिसक्नुपर्नेछ ।
 4. प्रस्तावदाताले आफूले प्राप्त गरेको प्रस्ताव फाराम भरी मिति २०७४/१०/१९ गते दिनको १२.०० बजे सम्म युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौंमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने छ । प्राप्त प्रस्तावहरुमध्ये प्राविधिक प्रस्ताव सोही दिन दिनको १ बजे प्रस्तावदाता वा निजको प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा खोलिने छ तर प्रस्तावदाताको प्रतिनिधि अनुपस्थितिमा पनि यस मन्त्रालयले खोल्न सकनेछ ।  
 5. प्रस्ताव फाराम बुझिलिने तथा पेश गर्ने अन्तिम दिनमा सार्वजनिक विदा परेमा सोको लगत्तै कार्यालय खुल्ने दिनलाई प्रस्ताव प्राप्त गर्ने तथा पेश गर्ने अन्तिम दिन कायम गरिनेछ ।
 6. प्रस्तावदाताले प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्ताव फाराम भरी खामको बाहिरपट्टी उत्पादन वा प्रसारणको प्राविधिक र आर्थिक कुन के प्रस्ताव हो स्पष्ट लेखी सिलवन्दी भएको हुनुपर्नेछ ।
 7. रीत नपुगेको वा तोकिएको म्यादभित्र प्राप्त नभएको प्रस्ताव उपर कुनै कारवाही गरिने छैन ।
 8. प्रस्ताव पूरा वा आंशिक रुपमा स्वीकार गर्ने वा रद्द गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस मन्त्रालयमा सुरक्षित रहनेछ ।
 9. प्राविधिक प्रस्ताव र आर्थिक प्रस्ताव मध्ये पहिले प्राविधिक प्रस्ताव खोली मूल्यांकन समितिबाट प्रस्तावको मूल्यांकन स्विकृत मापदण्ड अनुसार गरिनेछ र प्राविधिक प्रस्तावमा उत्तीर्ण भएका प्रस्ताववालाहरुको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिने छ र उपलब्ध आर्थिक प्रस्तावहरु मध्ये सबैभन्दा घटी कवोल गरेको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरिने छ ।
 10. प्रस्तावदाताले युवा संचार टेलिभिजन कार्यक्रम र सो कार्यक्रम प्रशारणको प्राविधिक प्रस्तावको विवरणमा शैक्षिक योग्यता, तालिम वा अनुभव उल्लेख भएमा सोको पुष्ट्याँर्इ गर्ने प्रमाणित कागजात अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने छ ।
 11. यसमा उल्लेख नभएका अन्य विषयहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम हुनेछ ।
 12. यस सम्वन्धी विस्तृत जानकारीका लागि कार्यालय समयभित्र मन्त्रालयमा उपस्थित भई जानकारी लिन वा फोन नं. 01-४२००५४४ तथा वेवसाइट www.moys.gov.np मा पनि हेर्न सकिने छ ।