मन्त्रालयकाे कार्यक्षेत्र

} युवा तथा खेलकुद सम्वन्धी नीति, योजना, कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन;

} युवा परिचालन तथा राष्ट्रिय युवा विकास;

} युवा तथा खेलकुदसम्वन्धी विषयको अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वेक्षण;

} युवालयको सञ्चालन र युवालयसम्वन्धी राष्ट्रिय सम्पर्क र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय;

} युवा जनशक्तिको प्रशिक्षण र तालिम;

} युवा तथा खेलकुदसम्वन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध तथा प्रतिनिधित्व;

} खेलकुद सम्वन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम;

} युवा तथा खेलकुदसम्वन्धी विषयमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको परिचालन र क्षमता विकास;

} राष्ट्रिय खेलकुद परिषद तथा खेलकुदसम्वन्धी अन्य राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सँग समन्वय;

} नेपाल स्काउट सम्बन्धित कार्यहरू ।