सम्पर्क

नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय

सिंहदरबार काठमाडौँ , नेपाल

+९७७-१-४२००५४२, ४२००५४०, ४२००५३९, ४२००५४३

फ्याक्स: +९७७-१-४२००५५२

Notice Board : १६१८-०१-४२००५४२

email: info@moys.gov.np

http://moys.gov.np/