सुचनाहरु

Title: Post Date
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा अन्तर्गत निकायबाट २०८१ असार २३ देखि श्रावण ४ गते सम्म सम्पादन भएका मुख्य मुख्य काम कारवाहीको विवरण Wednesday, July 24, 2024 - 18:20
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा Tuesday, July 23, 2024 - 13:06
मौजुदा सूचीमा सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना Monday, July 22, 2024 - 13:41
मिति २०८१/३/१६ देखि २०८१।३।२१ सम्म मन्त्रालय र मातहत निकायबाट सम्पादन भएका मुख्य मुख्य काम कारबाहीको विवरण Monday, July 8, 2024 - 16:15
लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना Thursday, July 4, 2024 - 16:03
२०८१ असार ९ देखि १४ गते सम्म मन्त्रालय र मातहत निकायको मुख्य मुख्य काम कारवाहीको विवरण Monday, July 1, 2024 - 18:37
२०८१ असार ९ देखि १४ गते सम्म भएका शाखागत काम कारबाहीको कार्यप्रगति विवरण Monday, July 1, 2024 - 18:36
राष्ट्रिय युवा प्रतिभा सम्मानको लागि सिफारिस भएका व्यक्ति तथा संस्थाहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। Thursday, June 27, 2024 - 16:19
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायबाट मिति २०८१।३।२ देखि २०८१।३।७ सम्म सम्पादन भएका मुख्य मुख्य काम कारबाहीको विवरण Monday, June 24, 2024 - 16:39
२०८१ असार २ देखि ७ गते सम्म मन्त्रालय र मातहत निकायका काम कारबाहीको कार्यप्रगति विवरण Monday, June 24, 2024 - 16:36